Asbest - hva er asbest?

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler. Asbest har en fiberstruktur som er svært kreftfremkallende. Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt innebærer ikke asbest, eller asbestholdige plater risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.

Kontakt Eiker Blikk AS for mer informasjon om asbest.

Asbest - risiko med halvharde plater

Risikoen med asbestfjerning er større med halvharde enn med harde plater. Asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og riving. I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall.

Forbud mot asbest siden 1980

Bruk av asbest har vært forbudt siden 1980. Derfor er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit forteller at platene kan inneholde asbest. Ingen kan uten analyse si med sikkerhet om et bygg inneholder asbest. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier kan gjennomføre nødvendige analyser.

Fjerning av asbest - melding til arbeidstilsynet

Asbestfjerning krever at man på forhånd har gitt melding til Arbeidstilsynet. Her må det meldes at man skal jobbe med fjerning av asbest, eller asbestholdig materiale. Ved riving av asbest, reparasjon av asbest og vedlikehold av asbest, skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter.
Det er bare arbeidstakere med spesiell opplæring som kan settes til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Om virksomheten selv har nødvendig kompetanse kan den selv stå for opplæringen. Kravet til kvaliteten på opplæringen er den samme som for dem som driver profesjonelle kurs. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres.

Asbestfjerning

Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes og det skal utføres kontroll før annet arbeid starter. Dette gjelder ikke hvis det er mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes. Arbeidstakere som jobber med asbest skal bruke verneklær og godkjent åndedrettsvern. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger de samme tiltak ved håndtering av asbest.